LẤY TOKEN AN TOÀN


Bước 1: Hãy bấm vào: Load Mã và copy toàn bộ mã nguồn có chứa token
Bước 2: Dán toàn bộ mã nguồn xuống dưới và bấm nút: Get Token